Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Polityka jakości

 

Wysoka jakość usług jest dla nas jednym z priorytetów.

DORADCA Auditors Sp. z o.o. posiada wdrożony system wewnętrznej kontroli jakości, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości (MSKJ 1), jak również Międzynarodowych Standardów Badania. System zapewnienia jakości obejmuje wszelkie czynności rewizji finansowej oraz inne usługi realizowane zgodnie z przedmiotem działalności. Wewnętrzny system kontroli jakości oparty jest na następujących komponentach:

  • zgodność ze standardami etycznymi (ze szczególnym naciskiem na niezależność i obiektywizm, etyczność działania),
  • odpowiedzialność zarządu za zapewnienie wysokiej jakości usług,
  • nacisk na szkolenie i podnoszenie kompetencji pracowników,
  • koncentracja na jakości przeprowadzanych prac, jak również ich rezultatach i dokumentacji roboczej,
  • stały monitoring systemu jakości,
  • dbałość o przejrzyste relacje z klientami i współpracownikami.

Procedury kontroli i zatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozdań finansowych oraz innych czynności zakończonych opinią certyfikującą koncentrują się na zapewnieniu stałego nadzoru jakościowego i mają za zadanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Odbywa się to między innymi poprzez:

  • tworzenie specjalistycznych zespołów eksperckich o doświadczeniu i wiedzy zapewniającej wysoką jakość realizacji prac,
  • system wewnętrznych konsultacji specjalistycznych,
  • odpowiedzialność kluczowego biegłego rewidenta nadzorującego audyt za zapewnienie odpowiedniej jakości,
  • system podwójnej weryfikacji rezultatów audytu (sprawdzenie dokonane przez biegłego nadzorującego, jak również biegłego weryfikującego wchodzącego w skład Zarządu, który nie brał bezpośredniego udziału w prowadzeniu prac).

Zarząd i pracownicy DORADCA Auditors Sp. z o.o. dokładają wszelkich starań, aby system wewnętrznej kontroli jakości funkcjonował skutecznie, zapewniał wysokie standardy świadczonych usług, jak również zgodność z prawem i normami etycznymi dotyczącymi działalności audytorskiej.