Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Zasady doradcy

 

  • partnerska współpraca,
  • niezależność,
  • obiektywizm,
  • przejrzystość,
  • wysokie standardy etyczne,
  • kompetencje.

Nasz sposób działania opiera się na budowaniu partnerskich relacji. Zawsze staramy się poznać stanowisko audytowanej firmy, zrozumieć problemy i podpowiedzieć odpowiednie rozwiązania. Prace organizujemy w sposób przyjazny i przejrzysty. Nasi Klienci doceniają możliwość partnerskiej współpracy i terminowe wykonywanie zleceń.

W naszej Spółce wdrożona jest polityka zapewniająca zachowanie niezależności i przejrzystości zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), jak również Kodeksem Etyki IFAC i Międzynarodowymi Standardami Badania. Wewnętrzne procedury dotyczące polityki jakości i zachowania niezależności ograniczają możliwość konfliktu z powodu złamania zasad niezależności podmiotu przeprowadzającego audyt od jednostki badanej.

Wysokie standardy etycznego działania cechują wszystkich pracowników DORADCY. Poszanowanie tych wartości jest dla nas niezmiernie ważne. Stworzyliśmy klarowne procedury wewnętrzne i kodeks postępowania w tym zakresie. Zasady relacji z klientami cechują się z jednej strony przyjaznym i partnerskim podejściem, zaś z drugiej dbałością o niezależność i standardy etyczne.

Doskonale wiemy, że nasi pracownicy to najcenniejszy kapitał. Już na etapie rekrutacji dbamy o wysokim poziom ich kwalifikacji. Zapewniamy ciągły rozwój zawodowy i wzrost kompetencji naszych specjalistów. Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce uczestniczą w szkoleniach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów organizowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Oprócz tego pracownicy DORADCA Auditors biorą udział w wewnętrznych panelach szkoleniowych i dyskusyjnych, jak również szkoleniach zewnętrznych według personalnych programów rozwoju.

Uczymy się po to, aby pomagać w rozwiązywaniu Państwa problemów.

 

Linki do plików PDF

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2008 – 30.06.2009”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2009 – 30.06.2010”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2010 – 30.06.2011”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2011 – 30.06.2012”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2012 – 30.06.2013”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2013 – 30.06.2014”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2014 – 30.06.2015”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2015 – 30.06.2016”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2016 – 30.06.2017”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2017 – 30.06.2018”

„Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 1.07.2018 – 30.06.2019”