ANKIETA

Badanie skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Logo Doradca Auditors
1. Firma
Adres
NIP
2. Telefon i faks Badanie za okres
3. Sprawozdanie skons. obejmuje jednostek zależnych, w tym konsolidowanych metodą pełną
4. Sprawozdanie skons. obejmuje jednostek stowarzyszonych, w tym konsolidowanych metodą pełną
5. Czy ten sam audytor przeprowadzi oprócz badania sprawozdania finansowego jednostki dominującej, również sprawozdania jednostek zależnych? 
6. Przewidywana data przedłożenia do badania kompletnych sprawozdań finansowych
jed. dominującej: jed. zależnych/stowarzyszonych skonsolidowanego
7. Oczekiwany termin przekazania raportu z badania
jed. dominującej: jed. zależnych/stowarzyszonych skonsolidowanego
8. Proszę podać rok rozpoczęcia działalności gospodarczej:
9. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych: Jed. dominująca W tym w księgowości:
Grupa Kapitałowa
10. Jaki rodzaj opinii wydano za rok poprzedni?
11. Jaki podmiot przeprowadził badanie?
12. Dane finansowe [w tys. zł] Przychody Suma bilansowa Kapitał własny Wynik finansowy netto
Za rok poprzedni Spółka
Grupa Kapitałowa
Za rok objęty badaniem Spółka
Grupa Kapitałowa
13. Prosimy o podanie stosowanych w księgowości systemów ewidencji
14.

Rodzaje działalności:

Proszę podać przedmiot

Produkcja: Usługi: Handel: Ilość zawartych umów leasingowych:
Inwestycje: Inne:
15. Osoba kontaktowa Imię i nazwisko: Tel, fax: e-mail:
16. Czy raport ma zostać przetłumaczony na język obcy? Na jaki język?
17. Czy wystąpiły jakieś nietypowe zdarzenia/problemy?
18. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi lub życzenia?
19. Sporządzał Data i podpis

Dane przedstawione w ankiecie, będą traktowane jako poufne i zostaną wyłącznie użyte w celu sporządzenia oferty na audyt

Tutaj możesz pobrać plik word, wypełnić i wysłać na nasz adres: biuro@doradcaauditors.pl

« Powrót