Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Audyt dotacji

 

Proponujemy Państwo usługi audytu projektów lub programów dofinansowanych ze środków pomocowych. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Do tej pory realizowaliśmy zarówno pakiety audytów lub badania systemowe dotyczące całych programów dla instytucji wdrażających lub pośredniczących, w tym między innymi dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Fundacji Fundusz Współpracy, jak i audyty zewnętrzne poszczególnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej zakontraktowane przez beneficjentów bądź jednostki realizujące projekt. Audyty odbywają się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu (International Standards on Auditing) oraz stosowanie do procedur i zasad określonych w wytycznych danego programu. Dodatkowo proponujemy również:

  • doradztwo z zakresu księgowego i podatkowego ujmowania dotacji,
  • monitoring realizacji projektu pod kątem właściwego rozliczenia wydatków,
  • doradztwo przy obliczaniu pułapów finansowania,
  • doradztwo dotyczące płynności finansowej projektów.

» Doświadczenie DORADCY w zakresie audytu dotacji