Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Badanie sprawozdań finansowych

 

Specjalizujemy się w badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przeprowadzamy audyty zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Realizujemy zlecenia dla Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, złożonych grup kapitałowych, instytucji międzynarodowych, jak również sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Każdorazowo audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Takie podejście zapewnia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań oraz owocuje dokładnością i kompleksowością audytu, a co za tym idzie – spełnieniem potrzeb Klienta.

Nasi eksperci oferują mobilność działania i efektywność rozwiązań. Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarancją skuteczności. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli oraz stały nadzór biegłych rewidentów.

Zespoły eksperckie są dobrane w taki sposób, aby zoptymalizować skuteczność wykonywanej usługi. W przypadku złożonych zleceń powoływane są eksperckie zespoły problemowe grupujące często ekspertów z różnych branż. Dzięki temu działania oraz sposób prezentacji prac stają się kompleksowe i wyczerpujące.

 

» formularz do oferty na badanie sprawozdania finansowego

» formularz do oferty na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

 


Badania sprawozdań finansowych Spółek giełdowych

Oferujemy przeglądy oraz badania sprawozdań finansowych jednostkowych, jak również skonsolidowanych Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania wykonujemy przy zachowaniu wszelkich niezbędnych standardów wynikających z Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, jak również Międzynarodowych Standardów Badania.

Do tej pory przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych następujących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Elstar Oils S.A. w Elblągu,
 • PAGED S.A. w Warszawie,
 • PROCAD S.A. w Gdańsku,
 • SIMPLE S.A. w Warszawie,
 • WISTIL S.A. w Kaliszu,
 • WILBO S.A. w Gdyni.

Cel podstawowy badania

Zakres naszych czynności związanych z przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Badania. W wyniku badania sprawozdania finansowego należy uzyskać wystarczającą pewność, iż sprawozdanie jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia (umyślnego lub nieumyślnego). Wystarczającą pewność w tym rozumieniu uzyskuje się, gdy zgromadzono wystarczające i odpowiednie dowody badania zmniejszające – do możliwego do zaakceptowania niskiego poziomu – ryzyko, że biegły rewident wyrazi niewłaściwą opinię, gdy sprawozdanie zawiera istotne zniekształcenia. Ocenę, czy sprawozdanie finansowe jako całość jest wolne od istotnych zniekształceń, dokonujemy przy wykorzystaniu zasady istotności. Zniekształcenia uznajemy za istotne, jeżeli racjonalnie można oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpływają na decyzje gospodarcze użytkowników.

 


Wartość dodana dla Klienta

Nasz audyt nie ogranicza się wyłącznie do zrealizowania standardowych celów, które muszą być osiągnięte przy każdym badaniu sprawozdania finansowego. Działania naszych ekspertów nabierają charakteru pogłębionej analizy wszystkich istotnych sfer powiązanych z systemem rachunkowości, z których najważniejsze to:

 • system kontroli wewnętrznej,
 • sposób przepływu informacji finansowych i zasady komunikacji,
 • system zarządzania ryzykiem,
 • wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie środkami finansowymi,
 • sposób zabezpieczenia aktywów,
 • komputerowe systemy finansowo-księgowe,
 • zasady archiwizacji dokumentów.

Po dokonaniu audytu przekazujemy kierownictwu badanej spółki list intencyjny (wystąpienie do Zarządu), zawierający nie tylko ewentualne uwagi i sugestie biegłych do poszczególnych obszarów badania wraz z zaleceniami odnośnie przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości w Jednostce, ale także kompleksową ocenę funkcjonowania służb finansowo – księgowych oraz rekomendacje odnośnie poszczególnych sfer związanych z systemem rachunkowości. Według naszych założeń niezależna analiza zewnętrznych ekspertów oraz sugestie powstałe w wyniku audytu stanowią wartość dodaną dla Klienta i mogą zostać wykorzystane w celu podniesienia jakości obszaru księgowości oraz sfer z nim powiązanych.

Chcielibyśmy zaproponować współpracę, która cechuje się partnerskim podejściem do Klienta oraz pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

W przypadku jeśli życzą sobie Państwo otrzymać szczegółowy wykaz doświadczenia w branży, w której Państwo działają, prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

» Doświadczenie DORADCY w zakresie badania sprawozdań finansowych