Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Doradztwo implementacyjne

 

Proponujemy Państwu pomoc w zakresie:

 • wdrażania MSR/MSSF,
 • wdrażania komputerowych programów finansowo-księgowych,
 • tworzenia oraz dostosowywania zakładowych planów kont,
 • opracowywania polityki (zasad) rachunkowości,
 • systemów kontroli wewnętrznej,
 • systemów obiegu dokumentów i komunikacji korporacyjnej,
 • analizy i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem,
 • przegląd i wdrażanie systemów magazynowych.

Oferujemy naszą kompleksową pomoc przy wdrażaniu w firmach rozwiązań wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Nasze działania mogą obejmować:

 • szczegółową analizę i zestawienie różnic między dotychczasowymi zasadami rachunkowości, a zasadami MSR/MSSF,
 • analizę wpływu różnic na sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników z zakresu MSR/MSSF,
 • opracowanie planu dochodzenia do MSR,
 • identyfikację zakresu i obszarów wyceny aktywów i pasywów według MSR oraz ustalenie właściwych procedur wyceny,
 • wskazanie koniecznych zmian w sposobie prowadzenia ksiąg, jak i sposobie sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doradztwo przy wdrażaniu programów FK do pracy w trybie MSR,
 • stworzenie wzorów planów kont, polityki rachunkowości, sprawozdania finansowego, procedur kontroli i obiegu dokumentów, procedur raportowania finansowego i procedur konsolidacyjnych pod kątem MSR,
 • nadzór implementacyjny.

Posiadamy istotne doświadczenie w zakresie doradztwa i pomocy przy wdrażaniu MSR i MSSF, jak i badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z tymi standardami.

 

» Doświadczenie DORADCY w zakresie doradztwa implementacyjnego