Badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW

Audyt środków pomocowych

Audyt projektów dofinansowanych z UE

Ankiety do oferty na badanie

Badanie sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wypełnij ankietę»

Audyt projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
wypełnij ankietę»

Usługi księgowe

 

Proponujemy kompleksową obsługę księgową Spółek w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem wymagań rachunkowości finansowej, jak i rachunkowości zarządczej adekwatnie do potrzeb Zarządu,
 • sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz stosownie do potrzeb jednostki rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym) – sporządzanie sprawozdań i raportów może się również odbywać w języku angielskim lub niemieckim,
 • prowadzenia rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji i dokumentacji dotyczących wszystkich zobowiązań publicznoprawnych,
 • prowadzenia spraw kadrowych,
 • sporządzania list płac, prowadzenia ewidencji i wypłaty wynagrodzeń,
 • sprawozdawczości ZUS i GUS,
 • udzielenia wyjaśnień i konsultacji dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych.

Oferujemy możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

» Doświadczenie DORADCY w zakresie usług księgowych

 

 

Doradztwo księgowe i podatkowe

Proponujemy Państwu usługi doradcze finansowo – księgowe realizowane przez naszych ekspertów. Doradzamy przede wszystkim w zakresie:

 • wdrażania MSR/MSSF,
 • wdrażania komputerowych programów finansowo-księgowych,
 • tworzenia oraz dostosowywania zakładowych planów kont,
 • opracowywania polityki (zasad) rachunkowości,
 • problemów księgowych oraz podatkowych,
 • sporów z organami skarbowymi,
 • opracowywania analiz finansowych,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zasad obiegu i kontroli dokumentów,
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych,
 • raportowania finansowego,
 • organizowanie szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji zarówno na zasadzie świadczenia stałych usług doradczych, jak i w przypadkach jednorazowych problemów lub zagadnień.

 

» Doświadczenie DORADCY w zakresie usług doradczych